Upute suradnicima


Časopis za socijalne djelatnosti namijenjen je razvoju šireg područja socijalnih djelatnosti koje se obavljaju unutar sustava socijalne skrbi, zdravstva, obrazovanja i drugih relevantnih sustava. Autori i potencijalno zainteresirani suradnici su prvenstveno socijalni radnici, psiholozi, socijalni pedagozi, edukacijski rehabilitatori, logopedi, psihoterapeuti, psihijatri, pravnici, ali i drugi stručnjaci koji imaju interes za socijalne djelatnosti.

Uredništvo će pri odlučivanje o objavljivanju radova prednost dati onim radovima koji se bave:
 • inovativnim (ili eksperimentalnim) modelima stručne prakse u socijalnim djelatnostima
 • prikazima uspješnih programa i modela aktivnosti u socijalnim djelatnostima
 • idejama za unapređenja stručne prakse temeljenim na teorijskim promišljanjima, rezultatima provedenih istraživanja ili ranijim iskustvima
 • evaluacijom provedenih aktivnosti i programa
 • prikazima uspješnih partnerstava i suradnje između dionika
 • prikazima projekata koji su u tijeku ili su dovršeni
 • prikazima i planovima programa cjeloživotnog obrazovanja, supervizijskih programa i programa organizacijskog savjetovanja
 • komentarima i osvrtima na zakonske tekstove, podzakonske propise, strategije i planove osnivača i donositelja odluka u socijalnim djelatnostima
 • primjerima najboljih praksi iz međunarodne suradnje i inozemnih iskustava
 • drugim člancima relevantnim za unapređenje prakse socijalnih djelatnosti

Časopis sadrži stalne ili povremene rubrike pod nazivom:
 • Iz prakse socijalnih profesija (prvenstveno stručni radovi)
 • Teorija i istraživanje u socijalnim djelatnostima (prvenstveno teorijski i istraživački izvorni znanstveni i pregledni radovi ili prethodna priopćenja)
 • Međuresorna suradnja (sve vrste radova)
 • Međunarodna suradnja (sve vrste radova)
 • Etika u socijalnim djelatnostima (sve vrste radova)
 • Razgovor sa stručnjakom (intervju)
 • Korisnička perspektiva (intervju, stručni ili znanstveni radovi)
 • Dokumentacija
 • Prikazi (knjige, stručni i znanstveni skupovi)

Uredništvo prima isključivo neobjavljene rukopise, napisane na hrvatskom ili engleskom jeziku. Uredništvo pridržava pravo da rukopis redakcijski prilagodi propozicijama časopisa i standardima hrvatskog i engleskog jezika.

Radovi se šalju:
u elektroničkom obliku na adresu:
socijalne-djelatnosti@nakladaslap.com

Uz rad je obavezno priložiti Izjavu o autorstvu koja je dostupna na
http://socijalne-djelatnosti.nakladaslap.com/public/pdf/socijalne-izjava.pdf
Recenzijski postupak
Svi radovi koji su zaprimljeni, prolaze uredničko čitanje i procjenu prihvatljivosti objavljivanja za časopis, nakon čega podliježu dvostrukoj slijepoj recenziji stručnjaka u području (double-blind review) pri čemu se ne otkriva identitet ni autora ni recenzenta.

Nakon zaprimljenih recenzija autori uz novu verziju rukopisa Uredništvu trebaju dostaviti popratno pismo u kojem navode koje su prijedloge recenzenata uvažili i kako, a one koje nisu, obrazložiti uz dokumentaciju.

Prednost u objavljivanju imaju sve vrste članaka koji sadržajno obrađuju psihodijagnostička sredstva, te članci iz svih područja primijenjene psihologije osim što kliničku psihologiju i srodne sadržaje preusmjeravamo na časopis Klinička psihologija.
Izdavačka i autorska prava
Izdavač zadržava izdavačka prava na članke objavljene u časopisu, u tiskanom te elektroničkom obliku. Članci objavljeni u časopisu smiju se, uz prikladno navođenje izvora, besplatno koristiti u obrazovne ili istraživačke te druge nekomercijalne svrhe. Autori zadržavaju svoja prava.

Prema APA Publication Manual (2010), u Osmom poglavlju (The Publication Process) autore se upućuje da prije slanja svoga rukopisa provjere njegovu urednost tako da prođu sve točke koje se nalaze u popisu zahtjeva 'Check your manuscript' na APA-inoj adresi (APA, 2014, Checklist for Manuscript Submission. Dostupno na (http//www.apa.org/pubs/authors/manuscript-check.aspx).

Prema pravilu 8.04: "Dužnost je autora pribaviti a) pismena dopuštenja od vlasnika izdavačkih prava za korištenje zaštićenih materijala, i b) priložiti kopije tih pisama uz prihvaćeni rukopis."
Etika istraživanja
Istraživanja trebaju biti sukladna važećim etičkim propisima i kodeksima o provođenju istraživanja. Prema procjeni uredništva od autora se može tražiti i potvrda da je istraživanje odobrilo etičko povjerenstvo nadležne institucije.

Molimo suradnike da poštuju sljedeće upute:

Radovi:
 1. Opseg rada (uključujući bilješke, bibliografiju i mjesta za grafičke priloge) ne bi trebao prelaziti zadane standarde (1 kartica sadrži 1800 znakova s prazninama)
  - Izvorni znanstveni rad (Original Scientific Paper) – 16 kartica teksta
  - Prethodno priopćenje (Preliminary Communication) 8 kartica teksta
  - Pregledni članak (Review Article) 48 kartica teksta
  - Stručni članak (Professional Paper) – 16 kartica teksta
 2. Na prvoj stranici rada treba pisati ime i prezime autora, naziv i adresa ustanove u kojoj je autor zaposlen, e-mail adresa i naslov rada ispisan velikim slovima (Uredništvo će ove podatke izbrisati prije slanja rukopisa na recenzije).
 3. Časopis koristi APA stil za oblikovanje referenci u tekstu i u popisu literature (http://www.apastyle.org/)
 4. U popisu literature treba navesti pune podatke o svim radovima koji se spominju u tekstu, ujedno u popisu literature trebaju biti samo oni izvori koji se spominju u tekstu.
 5. Radovi se navode abecednim redom i prema prezimenima autora i kronološkim redom za radove istog autora. Ako se navodi više radova istog autora, koji imaju istu godinu izdanja, treba ih razlikovati slovima (a, b, c itd.) iza godine izdanja. U slučaju zajedničkog rada više autora, u popisu literature ne koristi se oblik "i suradnici", nego se navode svi autora.
 6. Radovima treba biti priložen sažetak na hrvatskom i na engleskom jeziku. Sažetak ne bi trebao prelaziti 1800 znakova, te treba upućivati na svrhu rada, upotrijebljenu metodologiju, najvažnije rezultate i zaključak. Autori trebaju navesti do pet ključnih riječi.
 7. Grafički prilozi trebaju biti pripremljeni prema formatu časopisa.
Kategorizacija članaka
Izvorni znanstveni članak (Original Scientific Paper) – sadrži neobjavljene rezultate izvornih znanstvenih istraživanja, a znanstvene su informacije izložene tako da se točnost analiza i izvoda, na kojima se rezultati temelje, može provjeriti.

Prethodno priopćenje (Preliminary Communication) – sadrži dotad neobjavljene preliminarne rezultate znanstvenog istraživanja koje je u tijeku i koje je poželjno brzo objaviti. Ne mora nužno imati dovoljno pojedinosti za ponavljanje i provjeru rezultata.

Pregledni članak (Review Article) – članak je znanstveni rad koji sadrži izvoran, sažet i kritički prikaz jednog područja ili njegova dijela u kojemu autor aktivno djeluje. Mora biti istaknuta uloga autorova izvornog doprinosa u tom području s obzirom na već objavljene radove te pregled tih radova. Pregledni članak sadrži i najnovije informacije o trenutačnom stanju razvoja i usmjerenja (tzv. State-of-the art reviews). Može ih pisati jedan ili skupina autora i pišu se na zamolbu urednika. Uredništvo pridržava pravo neprihvaćanja samostalno poslanih preglednih radova bez posebnih obrazloženja.

Stručni članak (Professional Paper) – sadržava već poznate, objavljene rezultate znanstvenoga istraživanja i težište usmjerava na njihovu primjenu u praksi ili na njihovo širenje (obrazovna svrha). Stručni članak sadrži korisne priloge iz područja struke koji nisu vezani uz izvorna autorova istraživanja, a iznesena zapažanja ne moraju biti novost u struci. Moraju biti napisani na sustavan i razumljiv način, u skladu s čitateljskim profilom.
Oblikovanje referenci u tekstu prema APA stilu:
Izvore treba navoditi u tekstu, a ne u bilješkama. Referenca se stavlja u zagrade i sadrži prezime autora, godinu izdanja, te, ako je riječ o citatu, broj stranice.
Ako rad ima dva autora, treba navesti oba. U slučaju zajedničkog rada tri, četiri ili pet autora kod prvog citiranja potrebno je navesti sva prezimena autora u zagradi. Kod ponovnog citiranja koristi se oblik "i sur.". Ako rad ima šest ili više autora već kod prvog citiranja koristi se oblik "i sur."
Primjeri citiranja literature:
Knjiga – jedan autor: Žganec, N. (2021): Socijalni rad u zajednici. Naklada Slap

Knjiga – više autora: Bežovan, G., Puljiz V., Šućur, Z., Babić, Z., Dobrotić, I., Matković, T. i Zrinščak, S. (2019). Socijalna politika Hrvatske; 2. dopunjeno izdanje, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Knjiga – poglavlje u knjizi: Galić, S. (2014). Promjene u obiteljskoj dinamici nakon pojave kronične bolesti pojedinog člana obitelji. U A. Brajša-Žganec, J. Lopižić i Z. Penezić, (Ur.),Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva (str. 419-436). Hrvatsko psihološko društvo, Naklada Slap.

Članak u časopisu s DOI brojem: Opačić, A., Oreb, T. i Radat, Katarina (2019): How do Clubs of Alcoholics in Treatment Function? Differences Between the Perspectives of Members with Addiction and Family Members. Archives of psychiatry research, 55, 1; 25-37.
https://doi:10.20471/may.2019.55.01.02

Članak u časopisu bez DOI broja: Vejmelka, L. i Sabolić, T. (2015)- Potencijali domova za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi iz perspektive odgajatelja. Kriminologija i socijalna integracija. Časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju. 23 (1), 72-98.

Neobjavljena doktorska disertacija: Rozman, B. (2011). Kvaliteta usluge stanovanja uz podršku za odrasle osobe s intelektualnim teškoćama [Neobjavljena doktorska disertacija]. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Objavljeno izlaganje sa skupa: Pahić, T. (2019). Uključenost očeva u skrb o djeci u regijisjeverozapadne Hrvatske. U Huzjan, D. (Ur.), Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin (str. 425-451). Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.

Zakon: Zakon o socijalnoj skrbi. Narodne novine, 18(2022). URL: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_02_18_181.html


U radovima koji se objavljuju na engleskom jeziku reference koje su na drugim jezicima trebaju biti navedene u popisu literature na originalnom jeziku reference, a zatim u zagradi treba objaviti njihov prijevod na engleski jezik.

Pri navođenju izvora s mrežnih stranica potrebno je navesti točan datum kad je tekst preuzet s mrežne stranice. Preuzeto s https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_02_18_181.html (10. 02. 2022.)

© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com