Sugestije recenzentima


Bit će naročito korisno ako se u recenziji osvrnete na sljedeća pitanja:
  • Spada li rad po svom sadržaju u jedno od područja kojima je Časopis za socijalne djelatnosti namijenjen? Odgovara li sadržaj rada naslovu? Molimo da sugerirate kratak “tekući naslov” (koji se tiska na svakoj stranici članka), ne duži od 40 znakova.
  • Sadržava li rad dovoljno zanimljivih praktičnih, istraživačkih ili teorijskih elemenata koji opravdavaju objavljivanje u Časopisu za socijalne djelatnosti?
  • Jesu li autorove misli jasne, a zaključci logični?
  • Sadržava li rad materijal koji nije nov ili nije važan, i koji bi se mogao izostaviti? Ako da, koji? Ima li nekih dijelova koje bi trebalo kratiti? Ako da, koje?
  • Je li redoslijed prikazivanja dobar ili bi se mogao poboljšati? Ako da, kako?
  • Jesu li literaturne reference točne i nema li propusta? Molimo da provjerite dostupne reference.
  • Treba li jezik (stil) poboljšati? Je li stručna terminologija u tekstu usklađena s uobičajenom terminologijom? Ima li nepotrebnih stranih termina koji se mogu zamijeniti već uobičajenim terminima na našem jeziku? Ima li nerazumljivih ili nepotrebnih kratica? Molimo da naznačite sugerirane izmjene u komentarima sa desne strane teksta.
  • Jesu li slike i tablice zadovoljavajuće? Jesu li njihovi tekstovi potpuni i točni? Jesu li neke slike i tablice suvišne?

Uputa recenzentima:


Molimo da mišljenje dostavite na obrascu za recenziju i pošaljete na socijalne-djelatnosti@nakladaslap.com

© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com